แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2561


1.โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.โครงการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4.โครงการพัฒนาเกษตรปราศเปรือง (Smart Farmer)
5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
6.โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
7.โครงการยุวเกษตรกร
8.โครงการอาสาสมัครเกษตร
9.โครงการวิสาหกิจชุมชน
10.โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตร
11.ระบบส่งเสริมการเกษตร
12.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
13.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
14.โครงการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
15.โครงการแปรูปขั้นต้น
16.โครงการตลาดเกษตรกร
17.โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
18.โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคง
19.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
20.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
21.โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
22.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าไ้ม้่ผล
23.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
24.โครงการส่งเสริมงานด้านอารักขาพืช