ข่าวส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๖
   
 
ข่าวส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๗ รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน
ฉบับที่ ๘ เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ฉบับที่ ๙ ผักสวนครัวหลังน้ำลด
ฉบับที่ ๑๐ การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ทับ๕๕ รอบที่ ๒
ฉบับที่ ๑๑ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ด้านพืช)
ฉบับที่ ๑๒ ข้อแนะนำในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ฉบับที่ ๑๓ เกษตรฯ เตือนหนอนกระทู้ระบาดหนัก
ฉบับที่ ๑๔ การรับจำนำข้าวเปลือกนาปลัง ปี ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๑๕ เตือน เฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ฉบับที่ ๑๖ หยุดเผาตอซัง
ฉบับที่ ๑๗ บิวเวอร์เรีย อีกทางเลือกในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ฉบับที่ ๑๘ เกษตรฯ เตือนให้ระวัง สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่มีคุณภาพ
ฉบับที่ ๑๙ ข้าวลูกผสม กขผ.๑
ฉบับที่ ๒๐ การทำสารสะเดา
ฉบับที่ ๒๑ เป็ดไล่ทุ่ง
ฉบับที่ ๒๒ การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕/๕๖ รอบที่ ๑
ฉบับที่ ๒๓ หนอนห่อใบข้าว
ฉบับที่ ๒๔ หนอนกระทู้ผัก