ประกาศจังหวัดอ่างทอง ประจำไตรมาสที่ 4


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564)

   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2564)
 
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน อำเภอแสวงหา ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 64)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชน (One Stop Service) ... (5 ม.ค. 64: 16.00 น.)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ ... (16 พ.ย. 63: 15.00 น.)
   
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
 
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
   
 

angthong_buy and sale_news