ข่าว .... ปี 2559
นางสาวเรณุดา หอมชะเอม ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกร ติดตามการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (นาดำ) ี่ได้จัดการอบรมและมอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ) ซึ่งขณะนี้ข้าวมีอายุตั้งแต่ 10 วัน - 1 เดือน (นับจากหลังดำนา) ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำที่เริ่มมีน้อย ่วนโรคและแมลงยังไม่พบ...(14 มิถุนายน 2559, 16.36 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2559 ให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 แห่ง สมาชิกรวม 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ...(9 มิถุนายน 2559, 16.05 น.)
นางสาวเรณุดา หอมชะเอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายสายัน ปกป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุณวิภา รุ่งกำจัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ในการทำแปลงมาตรฐาน GAPข้าว ซึ่งขณะนี้อายุข้าวประมาณ20-30วัน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 10-15 กก./ไร่ ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง..(8 มิถุนายน 2559, 17.19 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคุณทามูระ จากบริษัท maruyama ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ในการนี้ได้พาคุณทามูระเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(8 มิถุนายน 2559, 17.17 น.)

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ณ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...(6 มิถุนายน 2559, 15.42 น.)

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพหน่อพันธุ์กล้วยหอมทองที่มอบให้แก่เกษตรกร...(6 มิถุนายน 2559, 15.41 น.)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ครั้งที่ 2  โดยมีวิทยาการจาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด และเจ้าหน้าที่อำเภอที่รับผิดชอบงาน Zoning ...(3 มิถุนายน 2559, 17.40 น.)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิ.ย.59 โดยมีวิทยาการจาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด และเจ้าหน้าที่อำเภอที่รับผิดชอบงาน Zoning ที่เข้ารับการอบรม...(2 มิถุนายน 2559, 16.36 น.)

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ติดตามผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(31 พฤษภาคม 2559, 16.48 น.)

เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่าวทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกศูนย์ตัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ซึ่งกำลังเตรียมพร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตข้าว โดยทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องสีฝัดแบบดั่งเดิมมาติดเครื่องยนต์ และตะแกรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเตรียมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ไว้ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกที่จะถึงนี้...(30 พฤษภาคม 2559, 16.20 น.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเข้ารับการอบรม จากทุกอำเภอ ๆ ละ 4 ราย รวม 28 ราย...(27 พฤษภาคม 2559, 16.38 น.)

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย สาธิตการเลี้ยงไส้เดือน   การทำฮอร์โมนไข่ และฮอร์โมนไข่สูตรซุปเปอร์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลตรีณรงค์ และเกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 26 ราย...(26 พฤษภาคม 2559, 17.37 น.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 20ราย ศึกษาดูงานการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนโอทอป คอมเพล็กซ์ พุแค สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรพุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี...(26 พฤษภาคม 2559, 17.36 น.)

นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 7 อำเภอ จำนวน 28 คน พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(26 พฤษภาคม 2559, 17.35 น.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 4 เพื่อนำเสนอผลจากการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตรของสมาชิก พร้อมทั้งศึกษาดูงานแปลงกล้วยหอมทองต้นแบบ และเยี่ยมบ้านสมาชิก YSF ที่ปลูกไม้ใบส่งออกในอำเภอแสวงหา ...(25 พฤษภาคม 2559, 17.20 น.)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นางกัญญาศิริ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายธนกฤต  ชมภูนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...(25 พฤษภาคม 2559, 11.36 น.)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมจัดงานและพบปะประชาชนที่มาใช้บริการคลินิก ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดโบสถ์ ต.โพธ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง...(18 พฤษภาคม 2559, 16.55 น.)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวเรณุดา หอมชะเอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ...(17 พฤษภาคม 2559, 17.35 น.)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ของเกษตรกรรุ่นที่ 3 จำนวน 50 ราย ...(6 พฤษภาคม 2559, 17.56 น.)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดอบรมและสาธิตการแปรรูปไส้กรอกอีสาน (ปลา)...(3 พฤษภาคม 2559, 16.35 น.)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดอบรมการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนขั้นต้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มตำบลชะไว...(2 พฤษภาคม 2559, 15.31 น.)
วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมส่งมะม่วงเข้าประกวดในการประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกร-รัศมีโชติ ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท...(2 พฤษภาคม 2559, 10.33 น.)

วันที่ 22 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 2-3 ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (Smart Farmer) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ มวกเหล็กฟอเรสท์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร...(2 พฤษภาคม 2559, 10.32 น.)

วันที่ 19 เมษายน 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...(2 พฤษภาคม 2559, 10.31 น.)
วันที่ 9 เมษายน 2559 จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานในการปิดการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ประจำปี 2558/59 โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(2 พฤษภาคม 2559, 10.30 น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่และเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ของ อ.ไชโย พร้อมทั้งแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เทวราช  อ.ไชโย จ.อ่างทอง...(18 มีนาคม 2559, 15.31 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเวทีเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(17 มีนาคม 2559, 18.02 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมแปลงถั่วเขียวของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการมาตรการที่ 1 เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ 14 ไร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ ม.1 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...(16 มีนาคม 2559, 16.43 น.)
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามแปลงถั่วเขียวของเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการมาตรการ 1 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนเชื้อบีที และเมทาไรเซี่ยม เพื่อใช้กำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเขียว ณ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง...(10 มีนาคม 2559, 17.17 น.)

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง...(9 มีนาคม 2559, 19.10 น.)

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...(8 มีนาคม 2559, 16.50 น.)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงปลูกถั่วเขียวของนายสมหวัง ช้างขำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการมาตรการที่ 1 ณ ม.6 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ในการนี้มีผู้สื่อข่าวจังหวัดอ่างทองร่วมลงพื้นที่ทำข่าวการปลูกถั่วเขียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย สู้ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...(26 กุมภาพันธ์ 2559, 17.15 น.)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(24 กุมภาพันธ์ 2559, 19.13 น.)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง...(24 กุมภาพันธ์ 2559, 19.11 น.)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภาวดี พรหมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ติดตามเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรในการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรัง ตามโครงการมาตรการที่ 4 ระยะ 1 ณ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง...(23 กุมภาพันธ์ 2559, 18.53 น.)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมโดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ...(23 กุมภาพันธ์ 2559, 08.53 น.)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานและร่วมแจกต้นกล้าผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการคลินิกของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ณ ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง...(17 กุมภาพันธ์ 2559, 17.55 น.)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 และ 18 เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานของผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...(12 กุมภาพันธ์ 2559, 16.53 น.)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1ชัยนาท พร้อมด้วยนายกิตติชาติ ชาตยานนท์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสก.1ชัยนาท เข้าประชุมร่วมกับนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือการดําเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...(12 กุมภาพันธ์ 2559, 19.54 น.)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงานสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการแก่สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ในการนี้นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 4...(10 กุมภาพันธ์ 2559, 17.59 น.)
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวเรณุดา  หอมชะเอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมติดตามคณะทำงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(10 กุมภาพันธ์ 2559, 17.57 น.)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวเรณุดา หอมชะเอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจติดตามคณะทำงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(9 กุมภาพันธ์ 2559, 16.45 น.)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ณ วัดขุนอินทประมูล ต อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองแนะนำกิจกรรมในซุ้มนิทรรศการของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองที่ร่วมจัดแสดงในงาน เช่น การลดต้นทุนการผลิตข้าว ...(7 กุมภาพันธ์ 2559, 09.10 น.)
 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนาครั้งที่ 11 โดยมีวิทยากรจากชมรมเกษตรปลอดสารพิษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารไคติน-ไคโตซาน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...(3 กุมภาพันธ์ 2559, 18.18 น.)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวิโรจน์  ทองประชุม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นายถาวร แก้วขาว เกษตรอำเภอสามโก้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ และทหาร ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ (มาตรการที่ 4 ระยะ 2 ) ของตำบลสามโก้ และตำบลมงคลธรรมนิมิต  อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการฯ...(3 กุมภาพันธ์ 2559, 18.17 น.)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกของเกษตรกรตำบลรำมะสัก และตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(3 กุมภาพันธ์ 2559, 18.16 น.)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง มาตรการที่ 4 ระยะ 1 โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรัง ณ บ้านลำสนุ่น ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(2 กุมภาพันธ์ 2559, 18.05 น.)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มตามแผน ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านขวาง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...(2 กุมภาพันธ์ 2559, 18.04 น.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มตามแผน ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอนบ่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(1 กุมภาพันธ์ 2559, 17.40 น.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย มอบก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง มาตรการที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...(1 กุมภาพันธ์ 2559, 17.39 น.)

วันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(29 มกราคม 2559, 17.36 น.)
วันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดอบรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ประเพณี วีรชน วิถีเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางกัญญาศิริ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และนายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ เกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วม...(29 มกราคม 2559, 17.35 น.)

วันที่ 29 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายพงษภัทร คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นำพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดแสดงในรายการแจ๋ว ทางโทรทัศน์ช่อง 3 แฟมิลี่ (ช่อง 13) ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กรุงเทพฯ โดยมี    นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ประชาสัมพันธ์งานเกษตรและ  ของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 และงานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559...(29 มกราคม 2559, 17.34 น.)

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 และงานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และพระครูวิเศษชัยวัฒน์ รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดขุนอินทประมูล ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้...(29 มกราคม 2559, 10.31 น.)

วันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และมอบก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อ         ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย และเกษตรกรผู้มีความรู้เกี่ยวกับกับการเพาะเห็ด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...(28 มกราคม 2559, 17.32 น.)

วันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อ  ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(28 มกราคม 2559, 17.31 น.)

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่  1  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และเกษตรกรผู้มีความรู้ในการเพาะปลูก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ เทศบาลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(28 มกราคม 2559, 17.30 น.)

วันที่ 27 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการแปลงใหญ่กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยบูรณาการร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับเกษตรกรในช่วงที่ว่างจากการทำนา...(27 มกราคม 2559, 17.13 น.)

วันที่ 27 มกราคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ เกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์เรียนรู้ฯ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่ ร้อยเอกวัชรพล ชื่นชม. หน.ชป.พท.ที่1 ร.31. พัน1รอ. พร้อมคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(27 มกราคม 2559, 17.12 น.)

วันที่ 25 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 มาตรการที่ 4 ระยะที่ 1 โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามความก้าวหน้าของโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังและร่วมสาธิตการทำปุ๋ยหมักกับกลุ่มเกษตรกร ณ บ้านลำสนุ่น หมู่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(25 มกราคม 2559, 17.36 น.)
วันที่ 25 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง (ประธาน Single Command) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ...(25 มกราคม 2559, 17.35 น.)
วันที่ 20 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดการประชุมชี้แจงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4 ระยะที่ 2 พืชใช้น้ำน้อย) โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม...(20 มกราคม 2559, 17.09 น.)
วันที่ 14 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้กับเกษตรกรที่สมัครโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรัง (มาตรการที่ 1) การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(14 มกราคม 2559, 17.07 น.)

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (มาตรการที่ 4) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการโครงการให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของโครงการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังตำบลอบทม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(14 มกราคม 2559, 17.06 น.)

วันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย และอำเภอเมืองอ่างทอง จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ตามโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรัง (มาตรการที่ 1)   การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(13 มกราคม 2559, 17.23 น.)
วันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 โดยมีนายบุญสืบ อินทร์อุไร ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในจังหวัดอ่างทอง และแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของ อกษ. กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(12 มกราคม 2559, 18.45 น.)
วันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ตามโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(8 มกราคม 2559, 16.14 น.)
วันที่ 7 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสัวสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(7 มกราคม 2559, 16.45 น.)
วันที่ 7 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ตามโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(7 มกราคม 2559, 16.43 น.)
วันที่ 5 มกราคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ตามโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ณ หอประชุมอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...(5 มกราคม 2559, 17.45 น.)
วันที่ 4 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(4 มกราคม 2559, 17.35 น.)
ข่าว .... ปี 2558
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(29 ธันวาคม 2558, 17.18 น.)
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางจันทนา โอสถกระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมเรื่อง การจัดทำแผนที่เพื่อการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(28 ธันวาคม 2558, 16.38 น.)
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผักอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตด้านพืช สู่มาตรฐาน GAP โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(25 ธันวาคม 2558, 17.10 น.)
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย...(25 ธันวาคม 2558, 17.08 น.)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรทำนาภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีนายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง...(24 ธันวาคม 2558, 16.08 น.)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...(24 ธันวาคม 2558, 16.07 น.)
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายบุญประสงค์  เบญจผลาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นตัวแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอ่างทอง” ในงานวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(23 ธันวาคม 2558, 18.05 น.)
นางจันทนา โอสถกระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองจัดประชุมภาคีเครือข่ายแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558...(17 ธันวาคม 2558, 16.03 น.)
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร โดยมียุวเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(17 ธันวาคม 2558, 16.02 น.)
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สมาชิกแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 94 ราย...(16 ธันวาคม 2558, 15.02 น.)
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร เรื่อง การแปรรูปจากกล้วยน้ำว้า และการปลูกกล้วยน้ำว้า ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...(15 ธันวาคม 2558, 16.56 น.)
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบต้นแคให้กับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลรำมะสัก ณ วัดม่วงคัน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมทีมงานและข้าราชการทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานและให้บริการคลินิกแก่เกษตรกร...(15 ธันวาคม 2558, 16.55 น.)
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ประเพณี วีรชน วิถีเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางกัญญาศิริ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วม...(14 ธันวาคม 2558, 15.13 น.)

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม การจัดแผนการเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ณ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 22 ราย...(14 ธันวาคม 2558, 15.12 น.)

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งจังหวัดอ่างทองและคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4 ) โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการในการจัดประชุมครั้งนี้...(14 ธันวาคม 2558, 11.11 น.)

วันที่ 3 ธันวาคม 2558  นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(3 ธันวาคม 2558, 17.39 น.)

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามและ National Agriculture extension Center: NAEC ประเทศเวียดนาม จำนวน 16 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานที่จังหวัดอ่างทอง โดยในช่วงเช้าเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และในช่วงบ่ายเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรทำนา ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ...(2 ธันวาคม 2558, 17.52 น.)
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นำคณะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกกล้วยหอมทองจังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 ราย ไปศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณาขนุนทอด ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...(1 ธันวาคม 2558, 09.30 น.)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 100 ราย...(26 พฤศจิกายน 2558, 17.31 น.)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ประเพณี วีรชน วิถีเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางกัญญาศิริ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และนายองอาจ สุวรรณผ่อง เกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วม จำนวน 25 ราย...(26 พฤศจิกายน 2558, 17.30 น.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1 ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ในจังหวัดอ่างทอง...(24 พฤศจิกายน 2558, 17.45 น.)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ ทีมประเทศไทยระดับตำบล ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จัดเวทีชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ วัดมงคลธรรมนิมิต ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(12 พฤศจิกายน 2558, 17.40 น.)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร เรื่องการเพาะต้นอ่อนทานตะวันและการเพาะถั่วงอกแบบตัดราก ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(11 พฤศจิกายน 2558, 15.34 น.)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 180 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง...(10 พฤศจิกายน 2558, 18.06 น.)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร เรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรไข่เค็มดินสอพอง ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) โดยมีนางนพจินดา  กุลวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(10 พฤศจิกายน 2558, 18.05 น.)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายศราวุธ ถิ่นสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญจัดอบรมเกษตรกร เรื่องการเพาะต้นอ่อนทานตะวันและการเพาะถั่วงอกแบบตัดราก ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...(10 พฤศจิกายน 2558, 18.04 น.)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมเกษตรกร เรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรไข่เค็มดินสอพอง ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 54 ราย...(6 พฤศจิกายน 2558, 16.04 น.)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมเกษตรกร เรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรไข่เค็มดินสอพอง ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 55 ราย...(3 พฤศจิกายน 2558, 14.51 น.)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกกระเจี๊ยบเขียวปลอดภัยจากสารพิษ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 42 ราย...(3 พฤศจิกายน 2558, 14.50 น.)

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกกระเจี๊ยบเขียวปลอดภัยจากสารพิษ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) ณ กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรจากตำบลหลักแก้วเข้าร่วมอบรม จำนวน 38 ราย...(30 ตุลาคม 2558, 18.11 น.)

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดอบรมเกษตรกร เรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรไข่เค็มดินสอพอง ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะขาดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 81 ราย...(30 ตุลาคม 2558, 18.10 น.)

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2559  พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(30 ตุลาคม 2558, 18.09 น.)
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดแปลงนา      ลดต้นทุนการผลิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกษตรกรผู้ชนะการประกวดแปลงนาลดต้นทุนการผลิตข้าว...(29 ตุลาคม 2558, 10.15 น.)
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทหาร จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(20 ตุลาคม 2558, 17.15 น.)
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทหาร จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ วัดสามขาว ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(19 ตุลาคม 2558, 17.09 น.)
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทหาร จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ วัดห้วยโรง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...(19 ตุลาคม 2558, 17.08 น.)
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายถาวร แก้วขาว เกษตรอำเภอสามโก้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทหาร จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(19 ตุลาคม 2558, 17.07 น.)
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ วัดหมื่นเกลา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(18 ตุลาคม 2558, 19.27 น.)
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ วัดยางมณี ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...(18 ตุลาคม 2558, 19.26 น.)
วันที่ 17 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ วัดยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(18 ตุลาคม 2558, 19.25 น.)
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(16 ตุลาคม 2558, 16.24 น.)
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม...(13 ตุลาคม 2558, 17.41 น.)

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอรับทราบ พร้อมทั้งชี้แจงภาระกิจของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินงานในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(13 ตุลาคม 2558, 17.40 น.)

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(13 ตุลาคม 2558, 17.39 น.)

วันที่ 23 กันยายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(23 กันยายน 2558, 15.25 น.)
วันที่ 22 กันยายน 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดประชุมชี้แจงแผนการจัดทำเวทีชุมชนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้กับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...(22 กันยายน 2558, 18.13 น.)

วันที่ 21 กันยายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และทหาร จััดประชุมชี้แจงแผนการจัดทำเวทีชุมชนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้กับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...(21 กันยายน 2558, 17.10 น.)

วันที่ 21 กันยายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ มอบหมายให้นางนพจินดา กุลวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวชุติมา อาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย ออกติดตามและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสมุนไพรแปรรูป ณ หมู่ที่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...(21 กันยายน 2558, 17.00 น.)

วันที่ 17 กันยายน 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ มอบหมายให้นางสาวจิตนิชา เครือเขื่อนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวชุติมา อาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ ออกติดตามและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2558  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวน นายศุภชัย เณรมณี ณ หมู่ที่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง...(17 กันยายน 2558, 16.31 น.)

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ มอบหมายให้นางสาวนิษา คุ้ยทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวชุติมา อาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ  รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ออกติดตามและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2558  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพทำนา นายอำนาจ ศรีบัวทอง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...(27 สิงหาคม 2558, 16.31 น.)

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "Bike For Mom" ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสนิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานและนำขบวนปั่นจักรยาน...(16 สิงหาคม 2558, 18.29 น.)
นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปผลดำเนินกิจกรรมฟาร์มและตรวจพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง...(26 กรกฎาคม 2558, 15.00 น.)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ  เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ...(22 กรกฎาคม 2558, 15.42. น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และปรึกษาหาแนวทางการนำน้ำจากบ่อทรายมาใช้เพื่อการเกษตร   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...(21 กรกฎาคม 2558, 18.30. น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมงคลนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายประวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านนายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ...(10 กรกฎาคม 2558, 17.30. น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  โดยมีนายลิขิต  ทองนาค นายอำเภอโพธิ์ทอง และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน...(10 กรกฎาคม 2558, 17.30. น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยมีนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท และนายสมพิศ พูลสวัสดิ์เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน...(8 กรกฎาคม 2558, 15.30. น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำภอเมืองอ่างทอง และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน...(7 กรกฎาคม 2558, 17.45. น.)
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีท่านสุรเดช  เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.วังน้ำเย็น  อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558...(24 มิถุนายน 2558, 18.15 น.)
นายประวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองตีฆ้องเปิดงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...(11 มิถุนายน 2558, 17.28 น.)  
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำการเกษตรแบบรายย่อยมาเป็นผู้บริหารธุรกิจการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ. แสวงหา จ. อ่างทอง...(21 พฤษภาคม 2558, 18.31 น.)  
นายประวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปัง-กรรัศมีโชติ ณ วัดจำปาหล่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558...(20 พฤษภาคม 2558, 17.37 น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรทำนาภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีนายภราดร  ปริศนานันทกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานการเสวนาในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 200 คน...(24 เมษายน 2558, 17.30 น.)
นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2558 และมอบรางวัลแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558 โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558...(17 เมษายน 2558, 16.25)

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง อาทิ เช่น กลุ่มอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า กลุ่มสมุนไพรแช่อิ่ม กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก ฯลฯ...(10 เมษายน 2558, 16.10)

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ประธานการจัดอบรมการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปฯ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558  โดยมีนายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร...(2 เม.ย 58,15.05 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกจังหวัดอ่างทอง ปี 2558       ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  โดยมีคุณพิมพ์ใจ  มัตซูโมโต้  ประธานบริษัท พีแอนด์เอฟเทคโน  ชี้แจงถึงรายละเอียดการทำ Contract Farming กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก  โดยเป้าหมายของการส่งออกในครั้งนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
...(27 มี.ค.58, 15.02 น.)
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตลดต้นทุนการผลิต  ที่หว่านเพียง 5 กิโลกรัม/ ไร่  ณ โรงเรียนเกษตรกรตำบลบ้านรี  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง  และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ให้การต้อนรับ....(26 มี.ค.58, 11.00 น.) 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วเขียวเพื่อทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้งปี 2557/58  ตำบลบ้านรี  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง    โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง  และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ให้การต้อนรับ
....(26 มี.ค.58, 10.30 น.) 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงคุณภาพดีเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 1 ตำบลมงคลธรรมนิมิต  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  ของนายสุนทร  สมาธิมงคล ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการส่งออก   โดยมีนายมงคล พูลรักษ์  นายอำเภอสามโก้ และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง....(25 มี.ค.58, 11.30 น.) 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้เข้าเยี่ยมศุภัสสรฟาร์ม ตำบลมงคลธรรมนิมิต  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  ของนายศุภชัย เณรมณี ประธาน Young Smart Farmer  ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมาตรฐาน GAP    โดยมีนายมงคล พูลรักษ์  นายอำเภอสามโก้ และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ให้การต้อนรับ ...(25 มี.ค.58, 11.25 น.) 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานในพิธีเปิดการอบรมการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี และสนับสนุนพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ วัดยางมณี  ....อ่านต่อ(22 ม.ค.58 , 16.04 น.) 
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดการอบรมการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี และสนับสนุนพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ วัดกำแพง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายลิขิต ทองนาท นายอำเภอไชโย นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ ...อ่านต่อ (20 ม.ค.58, 14.39 น.)
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง และผู้นำท้องถ่าน    ได้เข้าให้กำลังใจ นายขวัญเรือน  ศรีสวัสดิ์  เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ที่เข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ....อ่านต่อ (6 ม.ค.58 , 19.30 น.) 
ข่าว .... ปี 2557
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  โดยเจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ....อ่านต่อ (6 ม.ค.58 , 18.51 น.) 
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตร (3ก) สู่ Smart Group ระยะที่ 1   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ....อ่านต่อ (6 ม.ค.58 , 18.38 น.) 

นายปวิณ ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายสมพิศ พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้ร่วมกันจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ร่วมกับร่วมกับโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2558 ...(17 ธ.ค.57, 16.46 น.)

นายนำชัย พรหมมีชัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกาตร  ที่บ้านของคุณพรปวีณ์ แสงฉาย เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดอ่างทอง ปี 2557   ณ ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2557  ...(7 ธ.ค.57, 09.56 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของขจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายนลิน    ตั้งประสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ...(26 พ.ย.57 , 10.21 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง   ร่วมเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง (Famer Market) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารตลาดเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้...อ่านต่อ (21 พ.ย.57 , 14.30 น.)
จังหวัดอ่างทอง  เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ในพระราชดำริ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง   โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพ  และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา  เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมี  ...อ่านต่อ (21 พ.ย.57 , 14.12 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (โครงการตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ...(14 พ.ย.57 : 16.58 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุด
ีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...(14 พ.ย.57 : 16.50 น.)
นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2558 ไร่ละ 1,000 บาท
ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาป่าโมก เป็นจุดแรกของ
จังหวัดอ่างทอง จำนวน 63 ราย และสาขาแสวงหา 100 ราย 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งจังหวัดอ่างทอง.
...(14 พ.ย.57 : 16.48 น.)
นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกชะอม ของนายสำอางค์  เพชรสุนทร  เกษตรกรผู้ปลูกชะอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ...(14 พ.ย.57 : 16.37 น.)
จังหวัดอ่างทอง  เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ในพระราชดำริ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  โรงสีชุมชนหมู่ที่ 1  ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพ  และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา
...(14 พ.ย.57 : 16.32 น.)
จังหวัดอ่างทอง  เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  หอประชุม
อำเภอสามโก้  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพ  และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา  เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยมี   นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ 
...อ่านต่อ (11 พ.ย.57 : 14.30 น.)
สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ นำโดยนายถาวร  แก้วขาว  เกษตรอำเภอสามโก้ นำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันประกอบอาหารผัดหมีโบราณ การแข่งขันส้มตำประกอบลีลา และการแข่งขันกินกระจับ   ในงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน และเทศกาลของดีสามโก้..... อ่านต่อ (5 พ.ย.57 : 16.56 น.)
จังหวัดอ่างทอง  เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง....อ่านต่อ (28 ต.ค.57, 16.51 น.)    
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตและปิดการอบรมหลักสูตร
โรงเรียนชาวนา จังหวัดอ่างทอง  ณ โรงเรียนชาวนาตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ (22 ต.ค.57, 15.58 น.)
ทีมข่าวจากช่อง 7 สี  ได้เข้าบันทึกภาพกิจกรรมของ คุณพรปวีณ์ แสงฉาย เกษตรกรที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดอ่างทอง ปี 2557 โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งคุณพรปวีณ์ได้ปลูกมะนาวในวงบ่อ ไว้ใช้รับประทานภายในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็ขาย ส่วนผสมหลัก
...อ่านต่อ (22 ต.ค.57, 14.28 น.)
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ได้เห็นถึงความสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตร
รุ่นใหม่นั้น ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการลงพื้นที่ให้ความรู้กับ
เกษตรกร  จึงกำหนดให้นักส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมศึกษาหาความรู้ใน
โรงเรียนเกษตรกรทำนา จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่  เป็นระยะเวลา 20 สัปดาห์  โดยมีอาจารย์สุวัฒน์  ทรัพยะประภา นักวิชการอิสระ ...อ่านต่อ (22 ต.ค.57, 14.12 น.)
พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จ.ลพบุรี  ได้เข้าร่วมให้กำลังใจนายขวัญเรือน  ศรีสวัสดิ์  ที่เข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับเขต ประจำปี 2557 ณ บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา  ส.อ.พิทยา นาคกุญชร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ (25 ก.ย.57 , 17.20 น.) 
นายอภัย สุทธิสังข์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมกิจกรรมไร่นาสวนผสม  ที่บ้านของคุณพรปวีณ์ แสงฉาย เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดอ่างทอง ปี 2557   ณ ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง   ร่วมให้การต้อนรับ...อ่านต่อ (25 ก.ย.57 , 16.42 น.) 
นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกร  สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร (Young Smart Farmer)   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557 ณ วรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยนายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้เดินทางมาให้กำลังใจกับ YSF (Young Smart Farmer) ของจังหวัดอ่างทองด้วยตัวเอง ...อ่านต่อ (25 ก.ย.57 , 15.50 น.) 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ได้นำเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ศึกษาดูงานณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง  ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  บ้านยางกลาง  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557  ....อ่านต่อ (12 ก.ย.57, 15:58 น.)
นายภรดร  ปริศนานันทกุล  อดีตสมาสิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิก
โรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ให้การต้อนรับ 
และนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  ....อ่านต่อ (12 ก.ย.57, 13:30 น.)
โรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 20  ตั้งอยู่ ณ บ้าน ดร.สนิท  ตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  เปิดทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการผลิตข้าวปลอดภัยเป็นมาเวลา 17 สัปดาห์แล้ว 
ซึ่งในสัปดาห์นี้  มีการให้ความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องข้าวได้แก่ การทำเห็ดฟางในตระกร้า  โดยนางสาววชิราพันธ์  สุนทรวิภาค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรู้กับเกษตรกรในครั้งนี้ ....อ่านต่อ (12 ก.ย.57, 15:11 น.)
นายสุริชาติ สมวัฒนศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท และคณะ  ได้เข้าการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557  สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาไชยภูมิ ....อ่านต่อ (12 ก.ย.57, 14:47 น.)
นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ได้ตรวยเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ บ้านนายพรปวีณ์ แสงฉาย ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2557  โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง 
ให้การต้อนรับ  ซึ่งนายพรปวีณ์      แสงฉาย ....อ่านต่อ (12 ก.ย.57, 10:32 น.)
นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  ณ อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
(8 ส.ค.57, 12:18 น.) 
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบ MRCF เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  ในหัวข้อเรื่องการจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้แผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร
(8 ส.ค.57, 12:09 น.) 
นายปัญญา  งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ 2/2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน  ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 ดังนี้
(8 ส.ค.57, 12:05 น.) 
นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้ร่วมกันจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ณ ศาลาการเปรียญวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  
(28 ก.ค.57 , 17:05 น.)
นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิด “งานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ 
เกษตรจังหวัดอ่างทอง  เป็นผู้กล่าวรายงาน   (26 ก.ค.57 , 16:38 น.)
นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในการปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  เพื่อสนองแนวพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (26 ก.ค.57 , 16:33 น.)
อาจารย์สุวัฒน์  ทรัพยะประภา  อาจารย์ผู้สอนหลักของโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง  ได้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   ในการนี้ได้มีศิษย์เก่าโรงเรียนชาวนา เข้าร่วมจำนวน 200 ราย(24 ก.ค.57 , 16:53 น.) 
อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน จากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย     ผู้เดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจพอเพียง และคอยถ่ายทอดความรู้ทุกอย่างจนหมดเปลือกกับผู้ที่สนใจ  ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 
ณ โรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง  แห่งที่ 20  ตำบลไผ่จำศีล (24 ก.ค.57 , 16:45 น.) 

เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจกับเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  ในปีที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  สามารถส่งเกษตรกรเข้าแข่งขันได้ถึงในระดับประเทศและได้รับรางวัล จำนวน 2 สาขาอาชีพ  ได้แก่ (24 ก.ค.57 , 16:41 น.) 

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันตำส้มตำ มหกรรมอาหารปลอดภัย กินผัดไทย – ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ วัดไชโยวรวิหาร  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทรสชาติ 2. ส้มตำลีลา (30 มิ.ย.57 16.12 น.)
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีหว่านข้าวแปลงนาสาธิต “โรงเรียนชาวนาจังหวัดทอง” พร้อม นายสุรเชษ นิ่วกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนชาวนา ตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กก./ไร่  ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกวิธีหนึ่งและยังทำให้ชาวนาสามารถบริหารจัดการแปลงนาได้ดีขึ้น 
(12 มิ.ย.57 :18.00 น.)
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท  ประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเขตที่ 1 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2557  โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เกษตรจังหวัดในพื้นที่เขตที่ 1 และผอ.ศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์ ให้การต้อนรับ (5 มิ.ย.57 : 17.58 น.)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2557 เวลา 14.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงประกวดลดต้นทุนการผลิตข้าว  ในตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งหว่านข้าว 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีนางสาววิเชียร ศรีสม เป็นผู้บรรยายขั้นตอนในการทำนาในครั้งนี้  และนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ให้การต้อนรับ (5 มิ.ย.57 : 17.50 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการ
(4 มิ.ย.57 : 17.03 น.)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ร่วมกับร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ วัดมงคลธรรมนิมิต  ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
(21 พ.ค.57 : 16.37 น.)
นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร "โรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง" ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ
(16 พ.ค.57 : 16.38 น.)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  นำโดยนายปัญญา งานเลิศ  ได้จัด งานแถลงข่าว “การประชาสัมพันธ์การให้บริการและสนับสนุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิต
(2557 – 2558 )” จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  (6 พ.ค.57 :17.34 น.)
นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานในพิธีเปิด งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวัน
ประสูติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557...อ่านต่อ (20 มี.ค.57: 15.00 น.)
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน (ด้านพืช) ของ นางประภาศรี  บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ....อ่านต่อ (11 มี.ค.57 :13.20 น.)
นายนำชัย พรหมมีชัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมพิธีเปิดงานฯ และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร  ในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2”
ณ วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 23.27 น.)
นายชวลิต ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2” ณ วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์  2557  โดยนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 23.25 น.)
นางจิรวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2” ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 23.20 น.)
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างอทง  ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ “ท่องเที่ยวทั่วทิศ กับ ททท.” และรายการ “Inside ท่องเที่ยว”  เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร  ในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง    ครั้งที่ 2” ณ วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 23.18 น.)

นายโอฬาร พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์   ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ณ บึงฉวากรีสอร์ท  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้ส่งนางสาวนริศรา วายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 23.15 น.)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย  สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ     เฝ้ารับเสด็จฯและถวายรายงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 23.13 น.)
นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการฟาร์ม  สำนักพัฒนาเกษตกร  ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม พร้อมคณะ  ได้เข้าพิจารณาผลงานของนางสาวเบญจมาศ ทองพูล  เกษตรกรหมู่ 4  ตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557  โดยมีนายจีระศักดิ์  สายวาริน 17/01/57, 16.45 น.
นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  โดยอาจารย์เสาวลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ ครูที่ปรึกษาโครงการฯ 10/01/57, 15.12 น.
นายมนู โป้สมบูรณ์   ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน พร้อมคณะ  ได้เดินทางมายังจังหวัดอ่างทอง  เพื่อพิจารณาผลงานของนางสาวเรณู  จันทร์เสงี่ยม  เกษตรกรผู้ปลูกไผ่เลี้ยงหวาน ในอำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557  10/01/57, 15.10 น.
ข่าวปี 2556
นายภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิด งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา (9 ธันวาคม) ปีงบประมาณ 2557  ซึ่งมีเกษตรกรร่วมงาน 200 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 19/12/56, 16.08 น.
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดรับจำนำข้าว ณ โรงสีโพธิ์ทอง2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และโรงสีป่อนำเฮง ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  22/11/56, 16.38 น.
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานกรรมการทอดกฐิน ณ วัดคลองพูล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้   11/11/56 , 11.40 น.
นายเสถียร วิพรมหา  เลขารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนองสถานที่  ในการพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อุทยานสวรรค์ 155 ปี อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติฯ” ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  งบประมาณ 30,000,000 บาท  โดยมีนายปัญญา  งานเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ....อ่านต่อ 31/10/56 : 16.04 น. 
นายเสถียร วิพรมหา  เลขารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีมอบสารชีวภาพ  ในการอบรมถ่ายทอดความรู้  ด้านเกษตรชีวภาพ ตามโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อุทยานสวรรค์ 155 ปี อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติฯ” ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมืองอ่างทอง .....อ่านต่อ 31/10/56 : 16.00 น.
นายยอดธงชัย  รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท  พร้อมนายบพิตร  ปริปุณณากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรรณี ใยมณี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. 01 รายแปลง และการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 โดยมีนางจันทนา    โอสถกระพันธ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้การต้อนรับ...อ่านต่อ (28/10/56 : 16.36 น.)
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช      เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2556  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง   โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีฯ ...อ่านต่อ (24/10/56 : 17.09 น.)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ได้มีการถ่ายทำรายการ “รู้เพิ่ม เติมค่าเกษตร กับ   กรมส่งเสริมการเกษตร” ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง ในประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด โดยมีนายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง .......อ่านต่อ (22/10/56 : 16.45 น.)
นายวิศว ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรตำบลดีเด่น เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น  ระดับจังหวัดและระดับเขต ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง   โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง  เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการประกวด....อ่านต่อ
(27 ก.ย.56 : 10.55 น.)
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 50 คน เรื่องการใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการประชาคม และตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยม
ีนางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ...... อ่านต่อ
(27 ก.ย.56 : 10.54 น.)
นายวิศว ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2556 ณ ชั้น 2 หน้าห้างโรงบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค  และยังได้รับเกียรติจากนายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายนลิน  ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานในพิธีเปิดในครั้งนี้.....(อ่านต่อ) (19 ก.ย.56 : 11.08 น.)
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  ได้ร่วมกันจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556...(อ่านต่อ) (20 ส.ค.56)
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน เกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2556 พร้อมคณะ  ได้เข้าพิจารณาคัดเลือก  นางเรณู จันทร์เสงี่ยม  เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  และนางสาวเบญจมาศ  ทองพูล ...(อ่านต่อ) (20 ส.ค.56)
นายสุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น  ยุวเกษตรกรดีเด่นและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2556 พร้อมคณะ ได้เข้าคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงพิกุล  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ...(อ่านต่อ) (20 ส.ค.56)
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องพิมพ์ Passbook  พร้อมนางจันทนา โอสถกระพันธ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   ซึ่งการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องพิมพ์ Passbook  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระดับอำเภอๆ ละ 1 คน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดมีความรู้ในการใช้เครื่องพิมพ์ Passbook
...(อ่านต่อ) (20 ส.ค.56)
นางจันทนา  โอสถกระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ได้เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ในการนี้  กลุ่มยุวฯ ได้นำพืชผักสวนครัว  น้ำพริกเห็ด ทอดมันเห็ด  มะนาวดอง  และกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร  มาจำหน่ายในงานนี้   ซึ่งโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอ่างทองได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
(อ่านต่อ) (12 ส.ค.56)   
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มอารักขาพืช ร่วม กับสำนักงานเกษตร
อำเภอสามโก้ จัดอบรมสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์ข้าวชุมชน) ตามกิจกรรมการพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
อาเซียน (AFTA) ปี 2556 (อ่านต่อ) (1 ส.ค.56)
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องพิมพ์ Passbook  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัดใน
เขตที่ 1 (อ่านต่อ ) (26 ก.ค.56
)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  ในงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ เวทีกลางอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (อ่านต่อ) (13 ก.ค.56)
นายภราดร ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชม พร้อมด้วย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง  ได้กล่าวทักทายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป
(อ่านต่อ) (13 ก.ค.56)
นายนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ประธานในการเปิดงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ AEC” พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายวิศว  ศะสิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
(อ่านต่อ) (13 ก.ค.56)
นายนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตร
ีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศว  ศะสิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นายนำชัย  พรหมมีชัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และนายสุรพงษ์ จารุพงษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...(อ่านต่อ) (13 ก.ค.56) 
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานในการเปิดงานโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  หลักสูตรลดต้นทุนการผลิตข้าว  พร้อมด้วยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายภราดร ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง(อ่านต่อ) (13 ก.ค.56)
นางสาวกังสดาล ชาตกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายวินัย นาคปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวพนิดา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2556 ครั้งที่ 2 ของจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง (อ่านต่อ) (13 ก.ค.56)
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานในการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้กิจกรรมหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ปีที่ 3 (อ่านต่อ )(9 ก.ค.56)
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ประธานในการจัดแถลงข่าวงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ AEC” พร้อมด้วย  
นายวิศว  ศะสิสมิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา ก้าวหน้าสู่ AEC”  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
(อ่านต่อ) (5 ก.ค.56)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมหอการค้าจังหวัดอ่างทอง  โดยการนำของนายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  ได้เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส  และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอ่างทอง  ได้เจรจาด้านการตลาดเพื่อตกลงซื้อขายสินค้าล่วงหน้า.... (อ่านต่อ  ) (4 ก.ค.56)
นายวิศว ศะสิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง  ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค (บริเวณหน้าห้างโรบินสัน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง.... (อ่านต่อ) (2 ก.ค.56)
 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม   เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ได้ร่วมกันประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556  ... (อ่านต่อ) (2 ก.ค.56)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 พื้นที่อำเภอไชโย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556  และในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง วันที่ 26 มิถุนายน 2556
(อ่านต่อ ) (26 มิ.ย.56)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอป่าโมก  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556  โดยในจุดแรกได้ไปคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพิจารณ์โสภณ
(อ่านต่อ ) (21 มิ.ย.56)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2556  โดยใน 2 วันแรกได้เข้าคัดเลือกเกษตรกรฯ ในอำเภอโพธิ์ทอง  อำเภอแสวงหา อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้ (อ่านต่อ) (20 มิ.ย.56)
 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา  ในหัวข้อ “การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2556” 
(อ่านต่อ) (18 มิ.ย.56)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “เกษตรลุ่มเจ้าพระยา  ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้งหมด
12 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
(อ่านต่อ) (14 มิ.ย.56)
นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการทำแปลงนาสาธิต  ไร่นาสวนผสม และการจัดพื้นที่แบบชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ลงมือปลูกต้นข้าวโพดด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 (อ่านต่อ )(14 มิ.ย.56)
งานชุมนุมแม่บ้านเกษตรกรและการจัดงานแสดง......(14 มิ.ย.56)
อบรบพืชสมุนไพร.....(14 มิ.ย.56)
ประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต.........(5 มิ.ย.56)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โยนข้าวไรซ์เบอร์รี่.........(3 มิ.ย.56)
โครงการปรับระบบการปลูกข้าว อำเภอป่าโมก.....(26 พ.ค. 56)
เกษตรฯ จัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับงานวันเกษตรกร และ.......(20 พ.ค. 56)
การคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระดับจังหวัด......(17 พ.ค.56)
โครงการปรับระบบการปลูกข้าว อำเภอโพธิ์ทอง.....(10 พ.ค. 56)
โครงการปรับระบบการปลูกข้าว อำเภอเมืองอ่างทอง.....(10 พ.ค. 56)
โครงการปรับระบบการปลูกข้าว อำเภอแสวงหา....(08 พ.ค. 56)
ประชุมสำนักงานครั้งที่ 4/2556......(30 เม.ย.56)
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และภาษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร .......(25 เม.ย. 56)
ประกวดเกษตรตำบลดีด่น......(25 เม.ย. 56)
อบรม GAP ........(23 เม.ย. 56)
อบรม อกม. ครั้งที่ 2....... (23 เม.ย. 56)
ติดตาม นโยบายข้อ 6.3 ณ ศูนย์ข้าวฯ บ้านทองครึม....... (19 เม.ย. 56)
อบรมการผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน.......... (18 เม.ย. 56)
จัดเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ.......(18 เม.ย. 56)
วันสงกรานต์ ............(11 เม.ย. 56)
ดูงานมะม่วงฉะเชิงเทรา...........(10 เม.ย. 56)
ประชุม อกม. ครั้งที่ 1 .............(09 เม.ย. 56)
อบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร.......(27 มี.ค. 56)
การอบรมวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้....(27 มี.ค. 56)
เกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมเปิดงาน อ่างทองเฟสติวอล.......(27 มี.ค. 56)
เกษตรจังหวัดมอบ นโบยายกรมฯ ข้อ 6.3 แก่อำเภอสามโก้ .........(25 มี.ค. 56)
การอบรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร .......... (21 มี.ค. 56)
คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ..........(21 มี.ค. 56)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ............. (15 มี.ค. 56)
ติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ........(07 มี.ค. 56)
นางจันทนา ฯ ติดตามนิเทศงานอำเภอไชโย.........(07 มี.ค. 56)
เกษตรจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล........(04 มี.ค. 56)
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลการทบจากการเปิดเสรีฯ (AFTA).......(26 ก.พ. 56)
เกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมเดินแบบผ้าไทย ............(20 ก.พ. 56)
การสาธิตการทำข้าวเหนียวมะม่วง.......(15 ก.พ. 56)
การประกวดผลผลิตทางกรเกษตร........(09 ก.พ. 56)
การประกวดชวนชม งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง.........(09 ก.พ. 56)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดการแข่งขันส้มตำไทย งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง.....(08 ก.พ. 56)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง.....(08 ก.พ. 56)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงเพลงพื้นบ้านในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ......(08 ก.พ. 56)
การแข่งขันจัดสวนพืชผักสวนครัวตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง งานเกษตรของดีเมืองอ่างทอง.....(08 ก.พ. 56)
ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง......(05 ก.พ. 56)
แถลงข่าวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง.........(01 ก.พ. 56)
ผู้แทนพระองค์มอบพันธุ์ข้าว ณ อบจ.อ่างทอง..........(18 ม.ค. 56)
อบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท....(17 ม.ค. 56)
งานสวัสดีปีใหม่ของนักส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ่างทอง.........(25 ธ.ค.55)
งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ..............(24 ธ.ค.55)
เปิดงานวันสาธิต "การใช้เทคโนโลยีทางนิเวศวิศวกรรมในนาข้าว........(18 ธ.ค.55)
โครงการบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล.......(12 ธ.ค.55)
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวให้กับสมาชิกศูนข้าวชุมชนฯ.............(12 ธ.ค.55)
ครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ปี 56......(08 ธ.ค.55)
เกษตรร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..........(05 ธ.ค.55)

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวประทานสมเด็จพระเทพฯ................(26 พ.ย. 55)
เขต 1 ติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจังหวัดอ่างทอง ..........(22 พ.ย. 55)
พิธีมอบพันธุ์ข้าวประทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว.......(26 พ.ย. 55)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบแคลเซียมนาโนไซต์.......(20 พ.ย. 55)
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...........(16 พ.ย. 55)
เกษตรฯ จัดโรงเรียนชาวนา.........(14 พ.ย. 55)
เกษตรฯ มอบบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร..........(14 พ.ย. 55)
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดโครงการอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นฯ..........(02 พ.ย. 56)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดตามงานรับเสด็จพระเทพฯ............(15 ต.ค.55)
ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว........(04 ต.ค.55)