ประเด็นการตรวจติดตาม
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (12 สิงหาคม 2556)
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) (12 สิงหาคม 2556)