บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางจันทนา โอสถกระพันธ์
หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวภารดี  เกิดปราโมทย์
นางสาวนริศรา วายนต์
นางสาวโชตนา ลิ่มสอน
นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ