ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

บุคลากรในฝ่ายบริหาร

บุคลากรในกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม บุคลากรในกลุ่ม