นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
เกษตรจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

นางราตรี  ทองปาน
นางกัญญาศิริ  นาคสำฤทธิ์
นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์
นายวิโรจน์  ทองประชุม
นางจันทนา โอสถกระพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตร
อำเภอเมือง
สำนักงานเกษตร
อำเภอป่าโมก
สำนักงานเกษตร
อำเภอโพธิ์ทอง
 สำนักงานเกษตร
อำเภอไชโย

สำนักงานเกษตร
อำเภอวิเศษฯ
สำนักงานเกษตร
อำเภอสามโก้
 สำนักงานเกษตร
อำเภอแสวงหา
นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์
นายมงคล กล่อมนัทธี
นายบุญเลิศ  รอดเจริญ
นายสมหมาย  ทัศนกิจ
นายสนอง พ่วงดี
นายถาวร แก้วขาว
นายวรชิต สังข์วงษ์
เกษตรอำเภอเมือง
เกษตรอำเภอป่าโมก
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
เกษตรอำเภอไชโย
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ
เกษตรอำเภอสามโก้
เกษตรอำเภอแสวงหา