คลังความรู้สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง (KM)
1
ไม้ผล
  1 มะม่วงส่งออก ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
  2 การเสียบยอดมะม่วง
  3 การส่งเสริมและขยายพื้นที่การปลูกมะนาวตามระบบ MRCF
  4 การดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
  5 การปลูกมะนาว อ.ป่าโมก
  6 การปลูกกล้วย อ.เมือง
2
กลุ่ม/สถาบันการเกษตรต่างๆ
  1 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานกลุ่ม
  2 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
  3 วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
  4 การบริหารจัดการด้านวิสาหกิจชุมชน
  5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพิจารณ์โสภณ
  6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาสมุนไพรไทยแท้
  7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องโครงการสายใยรักฯ บ้านแฝด4
  8 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  9 “แนวทางการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”
  10 การนากลุ่มจักสานผักตบชวาเข้าสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน
  11 การใช้ MRCF ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรของสานักงานเกษตรอาเภอไชโย+
3
GAP
  1 เทคนิคการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ร่วมกับอาสาสมัคร GAP อาเภอแสวงหา
  2 การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP
  3 การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP พืช
  4 หลักการทาการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
  5 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา GAP
  6 การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรองมาตรฐาน GAP พืช
   
4
ข้าว rice
  1 การใช้นานมและน้าหวานในนาข้าว
  2 การเตรียมดินในการทานา
  3 การปลูกข้าวแบบหว่านสวนตอฟางข้าว
  4 การสารวจแปลงนา
  5 การสารวจและติดตามสถานการณ์ระบาดของแมลงศัตรูข้าวในนา
  6 การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.วิเศษชัยชาญ
  7 การดาเนินงานตามระบบ MRCF การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.โพธิ์ทอง
  8 เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.แสวงหา
  9 การดาเนินงานตามระบบ MRCF ในการลดต้นทุนข้าว
  10 การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.เมือง
  11 การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.ไชโย
  12 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.แสวงหา
  13 การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.เมือง
  14 ข้าว อ.ป่าโมก
  15 การปลูกข้าวปลอดสารพิษ อ.ป่าโมก
  16 การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.วิเศษชัยชาญ
  17 การทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต อ.แสวงหา
5
อื่นๆ
  1 ต้นไม้ประดับและไม้มงคล
  2 น้าพ่อ - น้าแม่
  3 เทคนิคการเขี่ยเชื้อราบิวเวอเรีย
  4 โรคตายพรายของกล้วยน้าว้า
  5 น้ำส้มควันไม้
  6 การบริหารจัดการศูนย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  7 ฮอร์โมนไข่ไก่ ผสมนมสด และมะพร้าวอ่อน
  8 เรื่องการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาบนข้าวสุก
  9 “ดอกไม้ประดิษฐ์จากกล้วย”
  10 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
  11 การทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม อ.วิเศษชัยชาญ
  12  การเลี้ยงกบ  Blue  Frog อ.โพธิ์ทอง
  13 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช(หนอนเจาะผัก และแมลงปากกัดแทะในข้าวโพดฝักสด)อ.ไชโย
  14 การบำรุงต้นพืชด้วยปุ๋ยทางใบสูตรทำเอง อ.สามโก้
6
พืชผัก สมุนไพร
  1 เห็ดฟางโรงเรือน
  2 การปลูกไผ่ในพื้นที่จัดรูปที่อาเภอแสวงหา
  3 การปลูกเห็ดฟางในลังเบียร์
  4 การบังคับให้เห็ดก้อนออกก่อนกำหนด
  5 การปลูกกระเจี๊ยบเขียว
  6 เรื่องเล่าสมุนไพร
  7 การปลูกชะอม
  8 การปลูกถั่วฝักยาวให้เก็บได้ผลผลิตมากและนานขึ้น
  9 การปลูกชะอม อ.โพธิ์ทอง
  10 การปลูกผักโดยใช้ระบบน้ำหยดลดการใช้น้ำในฤดูแล้ง
7
องค์ความรู้ผู้จะเกษียณอายุราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10 นางทัศนีย์ ชนาวิรัตน์
 
8
องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ [ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)]
2 นายถนอม แก้วทวี (อ. สามโก้)
  7 นายพรปวีร์ แสงฉาย (อ. ป่าโมก)
9
องค์ความรู้สำนักงาน
  1 smart-office อ.โพธิ์ทอง
10
องค์ความรู้แปลงใหญ่
  1 แปลงใหญ่ข้าว อ.แสวงหา
  2 แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามโก้