ข้อมูล Zoning จังหวัดอ่างทอง
แบบสำรวจการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมของจังหวัด (12 สิงหาคม 2556)
สรุปข้อมูลการสำรวจการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมของจังหวัดอ่างทอง (12 สิงหาคม 2556)