ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จังหวัดอ่างทอง


จำนวนต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ จำแนกตามสถานการณ์แนวโน้ม 2556 – 2563